Text

Před konstelacemi: Kdy je třeba být opatrný

Důležité na začátek: V mém pojetí nenahrazují konstelace kvalifikovanou psychoterapii nebo lékařskou pomoc, je-li tato nutná.

Také neslouží jakémukoliv léčení či stanovení diagnózy ve smyslu klasické medicíny. Semináře konstelací jsou sebepoznávací a vývojové semináře, ve kterých po celou dobu trvání nesou účastníci za sebe a za to, co dělají, plnou zodpovědnost. S klienty, kteří tohoto nejsou schopni nebo s nemocnými pacienty lze pracovat pouze za přítomnosti jejich ošetřujících terapeutů, nebo po dohodě s těmito. Následující kontraindikace jsou uvedeny pouze pro orientaci účastníků.

• Konstelace nejsou vhodné při akutních psychických, traumatických a situačních krizích (tj. např. úmrtí blízké osoby, akutní rozchod, akutní nevěra…).

• V případě, že klient je v jakémkoliv léčení, je důležité informovat lékaře či terapeuta o záměru navštívit seminář a lektora o tomto léčení a problémech, které k němu vedly.

• Jakékoliv psychotické jevy (halucinace, hlasy, záchvaty strachu či paniky, pocit pronásledování, extrémní kolísání nálady) je nutno nejprve projednat s fundovaným terapeutem. Pozadí a příčiny i těžkých poruch lze rodinnou konstelací objasnit – tuto práci musí ovšem dělat buď ošetřující terapeut sám, nebo musí být s klientem na konstelaci přítomen.

• V případech těžkých traumat v minulosti klienta (násilí, sexuální zneužívání, zdravotní traumata, válečná traumata atd.) a v případech výskytu těžkých psychických poruch v nejbližší rodině (sourozenci, rodiče) je namístě zvýšená opatrnost. V těchto případech doporučuji vždy předchozí rozhovor s lektorem.

• U klientů, kteří jsou závislí na drogách, lze provádět konstelace pouze v rámci jejich již započaté léčby a za přítomnosti či na doporučení terapeuta. Konstelaci doporučuji nejdříve po šesti měsících úplné abstinence od návykové látky.

• Dispozice a stavy, při kterých je zapotřebí zvýšené opatrnosti, jsou kardiovaskulární poruchy (angina pectoris, infarkt, hypertonie atd.), těhotenství*, epilepsie a dále celkové oslabení organismu, např. po prodělané těžké nemoci nebo po operaci.

———
* V případě těhotenství není prokázáno žádné zvýšené ohrožení dítěte a ani v odborné literatuře jsem se nikdy nesetkal s varováním před konstelacemi během těhotenství. Přesto doporučuji především v prvním trimestru zvýšenou bdělost (např. si položit otázku, zdali jsem s tím, co se na semináři děje, opravdu v pohodě) a také opatrnost během účasti (tj. nepřebírání zátěžových rolí, na chvíli opustit místnost v případě projevů silných emocí v konstelaci atd.). Pokud se stávající matka drží těchto návrhů, považuji konstelace za bezpečné.