(Pokračování informací o konstelacích ... předchozí stránka zde)

Před konstelací - kdy nutno být s konstelacemi opatrný?

Důležité na začátek: V mém pojetí nenahrazují konstelace kvalifikovanou psychoterapii nebo lékařskou pomoc, je-li tato nutná. Také neslouží jakémukoliv léčení či stanovení diagnózy ve smyslu klasické medicíny. Semináře konstelací jsou sebepoznávací a vývojové semináře, ve kterých po celou dobu trvání nesou účastníci za sebe a za to, co dělají, plnou zodpovědnost. S klienty, kteří tohoto nejsou schopni nebo s nemocnými pacienty lze pracovat pouze za přítomnosti jejich ošetřujících terapeutů, nebo po dohodě s těmito. Následující kontraindikace jsou uvedeny pouze pro orientaci účastníků.

• Konstelace nejsou vhodné při akutních psychických, traumatických a situačních krizích (t.j. např. úmrtí blízké osoby, akutní rozchod, akutní nevěra...).

• V případě, že klient je v jakémkoliv léčení, je důležité informovat lékaře či terapeuta o záměru navštívit seminář a lektora o tomto léčení a problémech, které k němu vedly.

• Jakékoliv psychotické jevy (halucinace, hlasy, záchvaty strachu či paniky, pocit pronásledování, extrémní kolísání nálady) je nutno nejprve projednat s fundovaným terapeutem. Pozadí a příčiny i těžkých poruch lze rodinnou konstelací objasnit - tuto práci musí ovšem dělat buď ošetřující terapeut sám, nebo musí být s klientem na konstelaci přítomen.

• V případech těžkých traumat v minulosti klienta (násilí, sexuální zneužívání, zdravotní traumata, válečná traumata atd.) a v případech výskytu těžkých psychických poruch v nejbližší rodině (sourozenci, rodiče) je namístě zvýšená opatrnost. V těchto případech doporučuji vždy předchozí rozhovor s lektorem.

• U klientů, kteří jsou závislí na drogách, lze provádět konstelace pouze v rámci jejich již započaté léčby a za přítomnosti či na doporučení terapeuta. Konstelaci doporučuji nejdříve po šesti měsících úplné abstinence od návykové látky.

• Dispozice a stavy, při kterých je zapotřebí zvýšené opatrnosti, jsou kardiovaskulární poruchy (angina pectoris, infarkt, hypertonie atd.), těhotenství*, epilepsie a dále celkové oslabení organismu, např. po prodělané těžké nemoci nebo po operaci.

---------
* V případě těhotenství není prokázáno žádné zvýšené ohrožení dítěte a ani v odborné literatuře jsem se nikdy nesetkal s varováním před konstelacmi během těhotenství. Přesto doporučuji především v prvním trimestu zvýšenou bdělost (např. si položit otázku, zdali jsem s táím, co se na semináři děje, opravduv pohodě) a také opatrnost během účasti (tj. nepřebírání zátěžových rolí, na chvíli opustit místnost v případě projevů silných emocí v konstelaci atd.). Pokud se stávající matka drží těchto návrhů, považuji konstelace za bezpečné.

Chcete-li se na seminář konstelací připravit důkladněji, přečtěte si také toto: Příprava na seminář.

• • • • • • • •
Pokračování stránky

 

 

© 2015-2017 by Jan Bily