Síťové struktury.

Dlouhá staletí, možná i tisíciletí, existoval svět pod vlivem hierarchických struktur (HS). Tyto jsou užitečné, potřebujeme-li rychlá a "pevná" rozhodnutí, jsou potřebné pro efektivní vedení celků a především se osvědčují v nepřátelském prostředí. Existují ovšem případy, kde hierarchické mocenské struktury selhávají, a zdá se, že především v poslední době mnoho lidí cítí, že hierarchie "už nějak nepasuje k době".

V čase internetu, spolu s "informační revolucí" třetího tisíciletí se derou do popředí úplně jiné struktury - a to nejen v komunikaci mezi lidmi, ale i ve vedení projektů (a možná že brzy i celých firem), ve vztazích a v řízení společnosti. Uvidíme, co ještě rychlý vývoj na tomto území přinese - osobně jsem přesvědčen, že síťové, peer-to-peer struktury budou ve společnosti brzy hrát velice významnou roli. Je to proto, že síťové struktury nás nutí k otevřenosti, propojení se svým okolím a také a především nás učí toleranci a naslouchání i těm, ke kterým máme výhrady nebo s nimi dokonce v něčem vůbec nesouhlasíme.

Co se ovšem v diskuzích s přáteli nebo na přednáškách stále a stále ukazuje - my síťové struktury ještě "neumíme". Pokud chvíli uvažujeme "síťově", velice rychle spadneme do "hierarchie". Například uvažuje klient o byznysovém projektu, který by měl konsekventní síťovou strukturu a za pár okamžiků dodá: "Ale strašně by mě mrzelo, kdyby tenhle nápad zrealizoval někdo jiný." "Já", copyright a pocit, že jsem něčeho střed a určuji, jak by "to" mělo vypadat jsou nejšastější "hříchy" proti síťové struktuře.

Přitom je zcela jasné, že především v businessu se síťové struktury musí s hierarchickými prolínat a doplňovat. Nejde tedy - tak jako například u mužského a ženského principu nebo u ročních období o model "buď a nebo", ale o vzájemnou spolupráci. Je ale nutné rozlišovat, co je co. Tak jako sedlák neseje na podzim, ale na jaře, je nutno vědět, kdy a jak lze použít síťovou nebo hierarchickou strukturu.

Na této stránce bych chtěl přinést několik poznatků z konstelací, konstelačních výcviků, které jsem získal o síťových strukturách. Jakékoliv podněty a nápady vítám - pošlete je prosím na můj mail info(zavin)janbily(tečka)cz

Síťové struktury mají pro svůj úspěšný chod několik předpokladů. Zde jsou některé z nich:

1. Otevřenost
Síťová struktura, která není otevřená směrem navenek, tvoří elitu (případně sektu). Taková síť pak sice působí směrem dovnitř coby síťová struktura, směrem navenek ovšem vytváří hierarchii a tím také budí odpor v oněch, kteří nejsou členy. Takováto "uzavřená" síť pak nutně provokuje konflikty s okolím, které už pouze tím, že nemá přístup, nutně MUSÍ (ať už vědomě či podvědomě) "sektu" odmítat. S tím souvisí také druhý bod.

2. Pozor na pocit nadřazenosti!
V mnoha případech se jedna nebo více buněk síťové struktury považuje za "příslušníky čehosi lepšího". To se nemusí dít na vědomé úrovni, tento pocit nadřazenosti může být neuvědomělý. Takový pocit ovšem síť uzavírá a provokuje v okolních sítích totéž. Výsledek je neustálý boj mezi "soupeřícími ideologiemi", tedy příslušností k jednotlivým systémům (sítím). Rozpoznání a kritická reflexe vlastního pocitu nadřazenosti je předpokladem k uvědomění si toho, co skutečně je, a tím i k fungování sítě.

3. Prázdný střed
Nikdo není v síťové struktuře "vládce", nikdo si neuzurpuje právo, být "ten nejdůležitější" nebo ten, kdo rozhoduje za ostatní. Pokud je nějaké centrální místo ve struktuře někým obsazeno (např. v pozici koordinátora), existuje vážné nebezpečí, že se síť "zvrhne" do hierarchie. Velice často se pak ze sítě stane "Sluneční soustava", kde menší planety krouží kolem centrálního Slunce. V tomto případě je nutné být ohledně postavení "moderátora" vůči ostatním účastníkům obzvláště vědomý.

4. Kvalita prostoru
Síťová struktura neexistuje ve vzduchoprázdnu, ale v reálném prostoru. Ten sice může být virtuální (internet), ale jednotlivé "buňky" někde reálně "sedí". Každý prostor (reálný i virtuální) má svého "genia loci", ducha místa, který je pro způsob komunikace a tím i kvalitu síťové struktury důležitý. I prostor pro síťovou strukturu musí být otevřený a "zvát" - musí tedy být přívětivý k okolí. Pravděpodobně nelze provozovat síťovou strukturu na uzavřených místech - i to pravděpodobně vede k rozpadu sítě (to je hypotéza...).

5. Emoce a mytologické vnímání.
Ukazuje se, že možnost svobodného vyjádření emocí a "mytologické vnímání" (tj. nezaměřování se pouze na logiku a efektivitu ve smyslu "co z toho?) je v síťových strukturách, alespoň v těch "lidských", důležité. Zatímco potěšení v hierarchické struktuře souvisí s jasností "rozkazů" a nárůstu moci, potěšení v síťové struktuře je dáno sdílením, plynutím a svobodným pohybem. Takto viděno mají síťové struktury blízko k původnímu významu slova "dialog" (z řečtiny: dialogos = plynutí logosu, což nebylo u Řeků jen slovo, ale spíše "pojem").

6. Sdílení.
V síti neexistuje copyright. Tím odpadá nárok jednoho jedince na duševní nebo spirituální vlastnictví (to druhé souvisí s příštím bodem). Potěšení v síti pramení právě ve sdílení. Síť je tedy v jistém smyslu anti-posessivní, nevlastnická.

7. Mnohačetná pravda.
Každá "buňka" sítě má svoji pravdu, která se odvozuje z jedinečného postavení. Každá buňka, ač zapojena do sítě, vidí své okolí z jiného zorného úhlu. Teprve souhrn "individuálních" pravd všech buněk tvoří cosi jako "meta-pravdu" sítě. (A tato představuje, je-li síť spojena s jinými sítěmi, opět "individuální" pravdu, tentokrát nikoliv jedné buňky, ale této konkrétní sítě.) Toto je asi nejtvrdší "oříšek", neboť naše levá, logická mozková hemisféra, která funguje binárně, nechápe možnost odlišných a zároveň platných pravd. Stále a stále se ptáme: "A co je tedy TA pravda?"

8. Svoboda pohybu
V síti je možné změnit místo, odejít, znovu se zapojit. Na rozdíl od hierarchie, kde setrvávají členové z nějakého donucení (moc, peníze, ochrana, osobní prospěch atd.), zůstávají v síťové struktuře buňky na dobrovolném základě. Jakýkoliv tlak ohledně setrvávání v síti má za následek její rozpad.

Výhody a nevýhody síťových struktur:

VÝHODY:
- Tok informací není omezován ani strachem, ani předpokladem, co "vedení" by chtělo slyšet.
- Akcelerace procesů. Procesy se dějí "spontánně" a kvalitativně jinak než u HS. Zasahují celou síť.
- Jednotlivé "buňky" nesou plnou odpovědnost za své jednání.
- Je zde prostor pro individuální svobodu všech. Každý je spolu-tvůrce.
- Pokud se cesta mezi např. buňkou A a buňkou B zablokuje, informace / energie si najde rychle cestu jinudy.
- Pocit, že cosi sítí neustále proudí, koluje.
- Nevlastnickým sdílením se síť učí, vyvíjí či transformuje podtstně rychleji než hierarchie.
... (atd...)

NEVÝHODY
- Síť nemá předem daný cíl, nemá agendu, plán(?).
- Hrozí možnost anarchie a "utržení se z řetězu" jednotlivých buněk.
- Tak jako ptačí hejno, i síť může být velice vrtkavá a labilní ve směru.
- Rozhodnutí trvají mnohdy nepoměrně déle než u HS.
- Odpovědnost každého může znamenat také nezodpovědnost všech (nikdo se necítí být zodpovědný).
- Chybí jednoznačné závěry a výstupy.

--------------------

Schůzky lidí, kteří mají za sebou každý svoje vlastní "království" (tzv. "kruhy králů") mají pravidla, které jsou síťovým strukturám velice podobná. Mimo jiné i indiáni na "sjezdech náčelníků" měli podobná pravidla. O "krizích králů" jsem napsal článek na našem "Fóru vědomého businessu"

Text © Jan Bily, 2011. Citace jen s odkazem na tuto stránku.

impresum zde