Zpět na
titulní stránku

Zpět na
přehled článků


"Úžasná síla celku"

Podnikové systemické konstelace a jejich použití v managementu

Článek pro "Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty 19/2007

Systemické konstelace jsou poměrně nový a překvapivě jednoduchý nástroj systemického coachingu, moderní formy poradenství. Při systemickém coachingu je dáván důraz na prozkoumání souvislostí v celém systému. Co to v praxi znamená?

Když se podnik nevyvíjí podle našich představ, nemusí být příčina vždy jen v nedostatečně kvalifikovaných zaměstnancích, v neschopném vedoucím nebo v chybějících finančních prostředcích. Přesto jsme zvyklí, hledat příčiny potíží a neúspěchů jako by byly vytrženy z kontextu celku. Když potom takovou černou ovci v podniku nalezneme - ať už je to osoba, celé oddělení, chyba ve výrobním procesu, strukturální příčina atd. - pocítíme jakousi radost a úlevu. Konečně můžeme proti "tomu" něco dělat, odstranit to, bojovat s tím. Někdy to pomůže, mnohdy ovšem ne. Pouze se jádro symptomu (problém) přenese někam jinam. Další hledání jiné singulární příčiny následuje a tak dále.

Popsaný postup je pro nás nejen pohodlný (nemusíme pátrat tam, kde by to bylo možná pro nás samé zneklidňující), ale zdá se nám i jediný možný. Pokud bychom totiž v rámci úplnosti analýzy chtěli prozkoumávat všechny možné souvislosti mezi jednotlivými částmi podniku, a k tomu ještě přibrali do našeho pátrání externí faktory jako jsou naši klienti, dodavatelé, trh, konkurence atd., pravděpodobně bychom brzy skončili ve svěrací kazajce. Každý i jednoduchý podnik představuje tak komplexní systém, že celková analýza všech souvislostí je jen velice obtížná a časově nesmírně náročná.

Kromě toho jsou vztahy něco, co je jen těžko definovatelné a měřitelné. Přesto ví každý manager, jak důležité jsou právě vztahy, tj. pocitové, často podpovrchové souvislosti mezi osobami, ale i mezi kolektivy - vztah osobního oddělení jako celku k výrobě jako k celku může být například z osmdesáti procent definován mezilidskými pocity a pouze z dvaceti procent racionálními kritérii.

Exaktní a intuitivní aspekty managementu

Systemický management se tedy ocitá v nezáviděníhodné roli někoho, kdo musí zkoumat jak to, co je exaktní, tak i to, co se těžko dá definovat za pomoci čísel, tabulek a grafů a z obou faktorů vyvodit závěry, které může obhájit například před valnou hromadou akcionářů nebo před správní radou. Ale nejen to - musí vyhodnotit, které vztahy z celého množství existujících vztahů jsou pro zadané úkoly důležité a které možno ignorovat. Každý úspěšný manager vyvine v průběhu své kariéry cosi jako intuici, za pomocí které bude rozhodovat ve zlomku času, který by byl potřeba pro exaktní analýzu. Nebude se při tom řídit svým rozumem, ale svým "čichem" pro to, co je důležité a co není, pro to, který z obrovského množství jednotlivých možných kroků je ten, který vede k úspěchu. Existuje něco, co by nás v tomto intuitivním rozhodování mohlo podpořit a poskytnout nám jakousi "inspiraci k intuici"? Nějaká metoda, která by nám usnadnila pohled na celek? Nástroj zkoumání komplexních souvislostí a modelování nových situací? Odpověď je ano - právě to se děje v průběhu systemických podnikových konstelací.

Konstelace nejsou vlastně nic jiného, než postavení prostorového modelu "celku" za pomoci lidských figurantů. Srozumitelně řečeno: vezmete několik nejlépe nezúčastněných lidí a postavíte z nich váš osobní, vnitřní obraz struktury vašeho podniku. Při tom můžete stavět buď osoby (např. ředitel, vedoucí výroby, vedoucí obchodu, účetní atd.), nebo strukturní celky (např. vrcholný management, produkce, dodavatel X, dodavatel Y, klientela atd.) nebo i oba druhy míchat. Výsledný obraz může vypadat například jako na obrázku...

Nyní přichází nejtěžší úkol, který mám vždy, když popisuji konstelace někomu, kdo je ještě nezažil: Ano, funguje to. Když se nyní budete ptát jednotlivých zástupců stojících v rolích na jejich pocity a vztahy k ostatním, dostanete mnoho zajímavých informací, a hlavně budou odpovědi figurantů překvapivě korelovat s tím, co se v podniku skutečně děje. Jistě nebudou to žádné velice exaktní informace. (I když jsem již zažil i takové případy.) Ve většině konstelací ale dostane coach a s ním i klient možnost, nahlédnout velmi efektivním a rychlým způsobem pod masku "korektních" vztahů v podniku a dozvědět se něco o skrytých dynamikách.

Čím je takové na první pohled skoro "zázračné" fungování konstelací způsobeno? Je nutno říci, že systemické konstelace a pochody, které se v nich dějí, nejsou dosud exaktní vědou úplně vysvětleny. To je také možný důvod, proč se ještě stále mnoho exaktně smýšlejících lidí dívá na konstelace jako na jistý způsob "věštění". Přesto existuje již několik vědeckých výzkumů, které podporují to, co lektoři konstelací dnes a denně v rámci jejich práce zažívají: použitelnost konstelací v poradenství. Jedna z "horkých" teorií vysvětlující mechanismy fungování konstelací, se zakládá na naší schopnosti velice citlivě vnímat prostorové pozice a pocity, které s nimi souvisejí. Tak například, stojí-li někdo za námi, před námi, těsně vedle nás, nebo je-li někdo od nás odvrácen, budeme v každém případě mít zcela jiný "pocit" našeho vztahu s ním. To je vidět i na výrocích typu: "Kryje mi záda", "šli jsme do toho bok po boku" nebo "nacpal se přede mě."

Dále vycházejí systemické konstelace z takzvaného holografického modelu reality - pokud máme celek jako souhrn částí, které se navzájem ovlivňují, bude mít každá z těchto částí informace o celku, které přesahují její pouhou funkcionalitu v celku. Opět srozumitelně řečeno: podobně jako každá buňka našeho těla vlastní celý DNA kód organismu, každý zaměstnanec ví - i když pouze podvědomě - víc o celku (podniku), než vyplívá z jeho funkce. To znamená, že když vy, jako část vašeho podniku postavíte obraz celého podniku, budou do tohoto obrazu zasahovat vaše podvědomé znalosti souvislostí, které přesahují vaše osobní, vědomé informace.

Kdy použít systemické konstelace?

Systemické konstelace pomáhají vždy tam, kde v pozadí problému stojí skupina lidí, kteří se navzájem ovlivňují. Důležitým aspektem konstelací je pochopení skrytých, tak zvaných systemických pravidel, která jsou pro každý podnik nebo organizaci. Tato pravidla a zákony působí podvědomě v každodenních vztazích mezi členy systému, tedy mezi zaměstnanci podniku či organizace. Porušení těchto zákonů se projevuje často mimo jiné:

o špatným pracovním klimatem ("mizerná nálada")
o náhlým či pozvolným poklesem produktivity
o nefungující komunikací mezi zaměstnanci a vedením
o stále se opakujícími nehodami a "katastrofami"
o mobbingem, bossingem a tvořením stran
o častou fluktuací zaměstnanců ("nikdo se na svém místě neohřeje")

Na konec ještě několik konkrétních otázek, vybraných ze seminářů podnikových konstelací a individuálního podnikového poradenství, tak jak byly formulovány:

o V čem je příčina váznutí toku informací v podniku?
o Proč postrádám jako nový vedoucí nutnou autoritu?
o Jaký je důvod nespokojenosti zaměstnanců?
o Jsou úlohy jednotlivých pracovníků správně rozděleny?
o Který z uchazečů se hodí lépe na vypsané místo?
o Proč nefungují vztahy mezi odděleními?
o Má podnik správný počet zaměstnanců?
o Jak by bylo možné lépe koordinovat práci jednotlivých sektorů?
o Čím je možno zlepšit vztah k zákazníkům?
o Jakou roli hrají v podniku dlouhodobé cíle?
o Co potřebujeme, aby se z nás stal tým?
o Proč je tak obtížné nalézt nové spolupracovníky?
o Co je důvod náhlého poklesu produktivity?
o Jak se mohu úspěšně vypořádat s pracovními konflikty?

Na tyto a podobné otázky nám podnikové konstelace mohou poskytnout odpovědi, které nás vedou k zamyšlení nad hlubšími souvislostmi, které jsme dříve neviděli. Zajímáte-li se o další informace o podnikových konstelacích, doporučuji moji nedávno vyšlou knihu "Úžasná síla celku".